weinor garantievoorwaarden

Garantiegever/garantienemer

Garantiegever is weinor B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle, hierna “weinor” genoemd. Garantienemer is de eindklant die consument is (hierna “klant” genoemd).).

 

Geldigheid qua tijd, persoon en gebied

 1. weinor verleent aan klanten 7 jaar garantie op alle producten die vanaf 01-06-2023 bij een weinor Top-Partner volgens deze voorwaarden worden besteld. De garantieperiode begint met de facturering van het product van weinor aan de Top-Partner en eindigt na de overeengekomen garantieperiode van 7 jaar. De garantie heeft betrekking op een product inclusief de bijbehorende accessoires, voor zover laatstgenoemde samen met het hoofdproduct zijn gekocht. Wanneer er binnen de garantieperiode onderdelen worden gerepareerd of vervangen, wordt de garantieperiode niet verlengd – ook niet voor de gerepareerde en/of nieuw geplaatste onderdelen. Doorslaggevend voor het begin van de garantieperiode is de datum van de factuur van weinor aan de weinor Top-Partner, die weinor in het kader van de garantiebevestiging meedeelt aan de klant.
 2. De garantie geldt alleen voor de klanten van de weinor Top-Partners en is niet overdraagbaar. 
 3. Ruimtelijk gezien is de garantie beperkt tot de montage en het gebruik van het gekochte voorwerp in de Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Nederland en België.

 

Omvang van de garantie

De aanspraak op garantie heeft uitsluitend betrekking op gebreken die aantoonbaar te wijten zijn aan een materiaal-, constructie- of fabricagefout. Het betreft hierbij een kwaliteitsgarantie.

 

Voorwaarden voor de garantie

Garantie wordt alleen verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Om de garantie te activeren, is registratie op de website www.weinor.nl/garantie vereist – en wel uiterlijk binnen een maand na montage van het weinor product bij de klant.
  De registratie van de garantie geschiedt volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 door de klant, die zijn volledige en juiste gegevens verstrekt (naam, adres, e-mailadres, indien beschikbaar). De weinor Top-Partner en de klant ontvangen van weinor een garantiebevestiging per e-mail of per post. Activering van de garantie is voor de weinor Top-Partner ook mogelijk in de weinor E-shop in het kader van het bestelproces, met gelijktijdige bevestiging/aanvaarding van de garantievoorwaarden en de verplichting om de garantievoorwaarden aan de klant te overhandigen of per e-mail toe te sturen. Voorwaarde voor activering door de weinor Top-Partner is een door de klant verleende volmacht. 
 2. De klant moet een consument zijn. Dit is elke natuurlijk persoon die een rechtshandeling is aangegaan met een weinor Top-partner voor zichzelf en uitdrukkelijk niet in het kader van commerciële activiteiten en/of de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 3. De montage inclusief controle ter plaatse van de bouwspecifieke omstandigheden dient door een weinor Top-Partner te zijn uitgevoerd.
 4. In geval van schade moet de klant de schade onmiddellijk melden bij de weinor Top-Partner of bij weinor (bijv. per post of e-mail). Indien de schade aan de weinor Top-Partner wordt gemeld, zal deze de informatie over de schade eveneens onmiddellijk aan weinor doorgeven. 
 5. De schademelding wordt afgewikkeld  door de weinor Top-Partner. weinor heeft echter het recht om in geval van schade een inspectie en beoordeling ter plaatse door eigen medewerkers of door een bedrijf in opdracht van weinor te laten uitvoeren.


Garantieprestaties

Defecte onderdelen worden, uitsluitend op aanwijzing van weinor, door een weinor Top-Partner (danwel door weinor zelf) gerepareerd of door identieke of gelijksoortige onderdelen vervangen. Vervanging vindt alleen plaats tegen teruggave van de vervangen onderdelen, die eigendom van weinor worden. De kosten voor de vervanging van defecte onderdelen in de vorm van redelijke en gebruikelijke reparatiekosten komen voor rekening van weinor, indien er sprake is van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout. Defecte onderdelen worden naar keuze van weinor door weinor of door een door weinor geautoriseerd vakbedrijf gerepareerd.


Uitsluiting van garantie

Van de garantie zijn uitgesloten: 

 • Slijtage en slijtonderdelen (bijv. WGM-draad, verlichtingsmiddelen, verwarmingsbuizen).
 • Gebreken die veroorzaakt zijn door onjuiste bediening, onjuist gebruik en door service en onderhoud van weinor producten die niet is uitgevoerd volgens de bij de producten meegeleverde onderhouds- en gebruiksaanwijzing.
 • Gebreken aan het product als gevolg van transportschade, waarvoor weinor niet verantwoordelijk is.
 • Gebreken aan het product als gevolg van onjuiste installatie en montage, onderhoud, reparatie, onder- en overspanning of elektromagnetische interferentie.
 • Accessoires die niet samen met het product zijn gekocht.
 • Vervangende onderdelen en vervangende leveringen die tijdens de garantieperiode uitgewisseld werden. 
 • Schoonheidsfoutjes zoals wikkelplooien in het doek (volgens de “Richtlijnen voor de beoordeling van kant-en-klare zonweringdoeken” van het Industrieverband Technische Textilien-Rollladen-Sonnenschutz e.V., Mönchengladbach).
 • Afwijkingen in kleur en ontwerp die gebruikelijk zijn in de branche.
 • Veranderingen ten gevolge van weersomstandigheden (bijv. verbleking door uv-stralen) en dergelijke.
 • Krakende geluiden en loopgeluiden.
 • Krakende geluiden als gevolg van thermische uitzetting van tussenplaten in het dak en van de constructie volgens de klanteninformatie (FAQ) van het Bundesverband Wintergarten e.V., Darmstadt.
 • Schade veroorzaakt door filiforme corrosie (groei van draadvormige corrosiesporen onder een laklaag, die kan optreden onder bepaalde omstandigheden van vocht- en elektrolytgehalte in de atmosfeer, bijv. in kustgebieden) bij gebruik van aluminium onderdelen met poedercoating. 
 • Gevolgschade: bijvoorbeeld de schade die ontstaat als gevolg van het blijven gebruiken van een defect product.


Vervallen van de garantie

De aanspraak op garantie vervalt bij inbouw van componenten of onderdelen van derden en bij montage of reparaties die niet door weinor Top-Partners, hun vakpersoneel of door weinor zelf zijn uitgevoerd. 


Garantie en wettelijke garantie

Deze fabrieksgarantie geldt als aanvulling op de wettelijke garantie die de weinor Top-Partner als verkoper aan de klant verleent. De wettelijke garantierechten van de klant worden door deze garantie niet beperkt. 


weinor B. V.
Zuiderzeelaan 17
8017 JV Zwolle