Garantiebepalingen (tot 31.01.22)

Garantiegever/garantienemer

Garantiegever is weinor B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle, hierna weinor genoemd. Garantienemer is de eindklant, die de gebruiker is, hierna klant genoemd.
 

Garantieomvang

weinor verleent uitsluitend aan de klanten van de door haar geselecteerde weinor Top-Partners op onderdelen van de in de productenlijst genoemde zonweringen en weinor producten een garantie van maxi­maal 7 jaar. Deze productenlijst is onder­deel van deze garantieovereenkomst. Deze garantie heeft slechts betrekking op gebreken die aantoonbaar veroorzaakt zijn door een materiaal-, constructie- of fabricagefout. Het gaat hier om een kwali­teitsgarantie. Waarvoor bij de garantie het afsluiten en doorvoeren van een onder­houdscontract vereist is, is af te lezen in de productenlijst. Houd rekening met de beperkingen in de productenlijst en bij de montagekosten.
 

Geldigheidsgebied

Ruimtelijk wordt de garantie beperkt tot het gebruik van het gekochte product in Nederland en België.
 

Garantievereisten

De garantietermijn vangt aan op de datum van levering van het zonnescherm / weinor product aan de klant van de weinor Top-Partner, waarbij de datum van levering, die door de Top-Partner aan de klant wordt medegedeeld, leidend is. Garantieprestaties worden echter uitsluitend verricht, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De klant van de weinor Top-Partner, moet de gebruiker zijn van het product waarop het garantieverzoek zit, te weten een natuurlijk persoon, die het geleverde product niet koopt of heeft gekocht in het kader van commerciële activiteiten en/of de uitoefening van beroep of bedrijf.
  2. Na levering en montage dient de weinor Top-Partner het zonnescherm/weinor product te onderzoeken op gebreken. Zichtbare gebreken, of gebreken die zonder meer blijken uit een functietest dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering aan de klant van de weinor Top-Partner te zijn gemeld aan weinor.
  3. Er dient sprake te zijn van correcte montage inclusief een beoordeling van de bouw-specifieke omstandigheden op locatie door een weinor Top-Partner.
  4. Ter activering van de garantie is een aanmelding online op onze website www.weinor.nl/garantie of www.weinor.be/garantie vereist binnen 14 dagen na levering van het weinor product aan de klant van de weinor Top-Partner. De weinor Top-Partner en de klant ontvangen van weinor een garan­tiebevestiging per post of per e-mail.
  5. In geval van schade moet de klant van de weinor Top-Partner onmiddellijk schriftelijk (b.v. per post, fax of e-mail) een schademelding doen uitgaan aan de weinor Top-Partner. Vervolgens meldt de weinor Top-Partner deze schade onmiddellijk aan weinor. Daarbij moeten klant-, opdracht- en factuurnummer als­mede de naam en het adres van de be­treffende klant worden opgegeven. Een telefonische schademelding is niet voldoende.
     

Garantieprestaties

Defecte onderdelen worden gerepareerd of vervangen, dit ter beoordeling van weinor. Vervanging geschiedt uitsluitend onder teruggave van de te vervangen onderdelen die eigendom worden van weinor.
 

Montagekosten

De fabrieksgarantie dekt geen eventuele montagekosten die onder garantie in het derde tot zevende jaar van de garantieperiode bij weinor Top-Partners ontstaan. Deze montagekosten zijn voor rekening van de klant.
 

Garantie-uitsluitingen

Van de garantie uitgesloten zijn slijtage, schoonheidsfouten, zoals bijvoorbeeld wikkelvouwen in het doek, met inachtne­ming van de catalogus „Nichtfehler“ van het het Bundesverband Kunststoff- und Schwergewebekonfektion e. V. te Düssel­dorf en het document „voor het beoordelen van geconfectioneerde zonweringdoeken“ van de Verozo en Romazo. Eveneens uitge­sloten van de garantie zijn knak- en loop­geluiden, welke veroorzaakt worden door materiaalwerking en/of het niet regelma­tig oliën, resp. reinigen van het zonne­scherm, evenals gebreken die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik van niet van ons afkomstige onderdelen of constructie-ele­menten, een foutieve montage, ondeskun­dige bediening of ondeskundig gebruik van zonneschermen/weinor producten (b.v. storm, sneeuw, regen, etc.). Uitgeslo­ten van de garantie is ook ontstane schade die terug te voeren is op zogenaamde fili­form-corrosie (verschijnsel van draadvormi­ge corrosiebanen onder een laklaag dat onder bepaalde omstandigheden van het vocht- en elektrolytisch gehalte in de at­mosfeer kan optreden, b.v. in kustgebie­den) op gepoedercoate aluminium delen. Geen garantie wordt gegeven op onze textiele terrasoverkapping Plaza Pro en producten uit de Wintergartenlijn, met uitzondering van de Terrazza.
 

Het verval van het garantierecht

Het recht op garantie vervalt indien geen originele onderdelen zijn gebruikt en ook na reparaties die niet door officiële weinor Top-Partners of door weinor zelf zijn uitgevoerd.
 

Garantie en wettelijke garantie

Deze fabrieksgarantie geldt naast de wettelijke of contractuele garantie welke de weinor Top-Partner de klant als verkoper verleent.

Productenlijst

Omschrijving7 jaar garantie5 jaar garantie Alleen met onderhoudscontract2 jaar fabrieks-garantie
Knikarmschermenx x
Venster- en verticale zonweringxx
Terrasoverkappingen*xx
Pergola-zonwering (uitgezonderd Plaza Pro) **xxx
Serrezonweringen ** x xx
Motorenxx
weinor verwarmingssysteem Tempurax
Handbedieningsmechanismen, elektrische besturingen, weinor handzenderx
Lampen en trafo‘sx
Doekgeleidingsprofielen en ritssluitingen bij ZIP en OptiStretch systeemx
Onderbouwelementenx
Projectopdrachtenx
Doek (niet bewerkt) ***x

* Uitgesloten van de garantie is de dakbedeking (glas-, kunststofplaten, e.d.), omdat het hier om producten die door derden geleverd worden gaat.

** Het afsluiten van een onderhoudscontract is verplicht en minstens 1x per jaar onderhoud door een weinor Top-Partner.

*** Door de fabriek geconfectioneerde en gemonteerde doeken zijn in de garantie van het product inbegrepen.